Сочинение о маме_21849МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЛЮНХАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

671642, Республика Бурятия, с. Улюнхан, ул. Новая, 1., тел.: 91-5-74, 91-5-24

Районный конкурс сочинений о маме

Сочинени:

«Эжын нэрэ мүнхэ»

Выполнила: Дамбинова Арюна,

ученица 11 класса

Руководитель: Цыбикова Светлана Эрхитуевна,

учитель бурятского языка и литературы

2011

Энэ тэнюун дэлхэй дээрэ

Эрхы дээрээ үргэhэн

Эжын нэрэ мyнхэ байг!

Хүрьhэтэ алтан дэлхэй дээрэ хүн боложо мүндэлхэhѳѳшни холо урид шинии түлѳѳ үдэр hүниин hанаа yнѳѳндэ абтажа, элүүр энхэ түрэхыншни түлѳѳ оролдоhон хэн бэлэй? Аятай бүлеэхэн альгатай, энхэргэн халуун зүрхэ сэдьхэлтэй, уринhаа урин шарайтай эжыл ааб даа, ашата hайхан эжы!

Эжы…Эжы…Энээхэн богонихон үгэ соо хэды ехэ баяр багтанаб? Хүн түрэлтэн бүхэн, бүхы хамаг амитад эхэhээ эхи абажа, энэ дэлхэй дээрэ мүндэлхэдэмнай туhалаа гээшэб? Эхэ хүн амитан зоной уг гарбал энэ юртэмсэдэ мүндэлүүлдэг. Гал гуламта, айл боложо нэгэдэн жаргахада ,эхэнэр хүнэй үүргэ ехэ гэжэ намда хүгшэн эжымни хэлэдэг hэн.

Түрэхэ үдэрhѳѳ хойшо үлгытэй хүүгэдтээ аминай амин-Эхэ болоно. Нялха нарай үедэмнай нимгэн хѳѳрхэн уралыемнай ажалша гараараа амтан хүхэндѳѳ хyргэнэ. Хүн бүхэн, амитан бүхэн эхынгээ хүхэ хүхэжэ, ами ородог, тамиртай болодог. Би эхынгээ хүхэ 1,6 наhатай болотороо хүхэжэ, жаргажа ябаhам. Эхэ хүн үри бэенэртээ үлүүсэ hанаагаа зободог. Yлдэнэ, даарана гү гээд, үдэр hүнигүй зобожо, яаража ябадаг. hургуулиhаа бусахада, эжынгээ гэртээ байхадань бүри гоё болодог. Заримдаа зэмэтэйшье байхадамни зэмэлдэггүй. Эхэтэеэ хѳѳрэлдэжэ, энэ тэрэ нюусануудаа хубаалдахада, зүрхэ сэдьхэлдэ арюун болодог гэжэ hананаб. Эльгэ нимгэн эжымни!

Yхибүүгээ жаргахынь түлѳѳ түрэхэдѳѳ унтаха нойроошье мартажархидаг.Гэрhээ холо ошоходо, эжы ходол hанаагаа яаража ябадаг, эжымнил ааб даа, энхэргэн hайхан эжымни!

Уран зохёолшод, поэдүүд эхэ тухай хэды гоё шүлэгүүдые, дуунуудые зохёоно гээшэб!

Эжыhээ ондоо хэн байлтай?

Энээхэн сагаан дэлхэй дээрэ.

Энхэргэн бидэнээ ябадаг

Эжымнайл, хайрата эжымнай.

Хэды hайхан үгэнүүдээр Ц.Д-Ц Дондогой ѳѳрынгѳѳ шүлэг соо эхэдээ ханданаб. Хэды уянгата дуунууд зэдэлэгдэнэ гээшэб! Эхэ тухай хэдышье хэлэхээр, хэдышье ном бэшэхээр болоно. Эхын үүргэ юунтэйшье жэшээхээр бэшэ. Хайрата hайхан эжы!

Мүнѳѳ жэлдэ «Эхын үдэр» манай эндэ үргэнѳѳр тэмдэглэгдэбэ. Манай hургуули соо, соёлой байшан соо ехэ ажал хэгдэжэ үнгэрбэ.

Энээн дээрэhээ би ѳѳрынгѳѳ эхэ тухайгаа бэшэхэ дурамни хүрэнэ. Минии эхэ Сэндэма гэжэ нэрэтэй. Эхынгээ залуу 20 наhатай түрѳѳ hэм. Эгээл хүндэтэй hайн хүмни эжымни болоно. Ашата hайхан эжы! Эжымни номгон, даруу зантай хүн. Шарайгаар сэбэрхэн, хододоо илдамханаар манайгаа угтажа ябадаг.Урин дулаан шарайта эжымни!

Эжымни гэрэй олон 5 үриин нэгэниинь болоно. Багаhаа ажал хүдэлмэри хэжэ hургагдаhан. Номдоо ехэ бэрхээр hурадаг байгаа. Сэсэн hургаал заабаринуудаар намдаа ходо хэлэдэг. Хододоо эжыдээ туhалhайб, hанааень бү муудхааhайб гэжэ hанажа ябадагаб. Дүү Туяна басагаяа шадал соогоо адуулалсахаш. Аба эжы хоёроо ажалhаа эсээд ерэхэдэнь, ажалаа хэжэ үрдеэд байдагаб. Хyгшэн эжы абадаа ошожо, баhал хамḣалсаха саг ерэдэг.

Мyнѳѳ энэ жэлдэ 11 классаа hайнаар дүүргэжэ, ѳѳрынгѳѳ дуратай врачай мэргэжэл шэлэжэ, саашадаа эжы абынгаа тулгууринь болоhойб гэжэ hананаб.

Аза талаантай, жабхалан hүлдэтэй, зон нүхэдтэй, урагшатай ябахадашни, шамhаа ехээр хэн баясанаб. Хэн шарайгаа сэлмэн жарганаб? Эмгэн эжыл ааб даа!

Бидэ эжыдээ хододоо иимэ залуу,үйдхар гашуудал үзэнгүй, ажабайдалдань заха хизааргүй амжалта, зол жаргалтай, элүүр энхэ ябахыень хүсэнэб!Энэ тэнюун дэлхэй дээрэ эхын нэрэ хододоо мүнхэ байг лэ!sitemap
sitemap