Социология тесты к экзаменуУ структурі соціології виділяють:

а) соціальні закони та закономірності

б) соціальний склад і соціальні зв’язки

в) методи та функції соціології

г) теорію і метод

Структура соціологічного знання – це:

а) реально існуючі сукупності людей, пов’язані єдиними ознаками

б) упорядкована сукупність інформації, уявлень і наукових понять про суспільство як динамічно функціонуючої системі

в) сукупність взаємодіючих і взаємопов’язаних спільнот і відносини між ними

г) структура відносин між стійкими спільнотами людей

Теоретико-методологічна концепція Е. Дюркгейма, отримала назву :

а) утопічний соціалізм

б) позитивізм

в) соціологізм

г) психологізм

Герберт Спенсер порівнював суспільство з:

а) паровим двигуном

б) банком

в) людським організмом

г) природним середовищем

Конкретною наукою, за класифікацією О. Конта є:

а) фізика

б) медицина

в) біологія

г) астрономія

д) хімія

Соціальна структура – це:

а) спосіб зв’язку взаємодії індивідів, що займають певні соціальні позиції і виконують певні соціальні функції

б) організація відносин між людьми

в) зразок поведінки, відповідно до якого можуть надходити все люди

г) система соціальних потреб людей

Інститутами, регулюючими повсякденні контакти, різноманітні акти групового і міжгрупового поведінки, є:

а) економічні

б) політичні

в) соціокультурні

г) ситуаційно-конвенціональні

Основним змістом сім’ї, як соціологічної категорії, є:

а) заснована на єдиній загальносімейній діяльності спільність людей, пов’язаних узами шлюбу — батьківства — споріднення

б) мала група, члени якої об’єднуються в дане ціле на основі спільних інтересів, почуттів і прагнень

в) засноване на кровній спорідненості, шлюбі чи усиновленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю за виховання дітей

г) основний осередок суспільства, призначена для відтворення населення

Відносини «керівник-підлеглий» відносяться до типу організованості:

а) формальному

б) неформальному

в) позаформальному

г) структурному

Організаційною патологією, що означає стан, коли результат управлінського впливу виявляється протилежним його мети, є:

а) інверсія

б) бюрократія

в) стагнація

г) безсуб’єктність

Натовп, пов’язана з цікавістю до несподівано виниклого події є:

а) випадкова

б) експресивна

в) конвенціональна

г) чинна (активна)

Максимальна ефективність управління виробничою організацією досягається при:

а) максимумі врахування інтересів виробництва і максимумі врахування інтересів людини

б) максимумі врахування інтересів виробництва і підпорядкуванні їм інтересів людини

в) максимумі врахування інтересів людини і підпорядкуванні ним інтересів виробництва

г) балансі (50/50) інтересів виробництва та інтересів людини

У процесі формування громадської думки, знання про подію або явище, відомості про ситуацію, в якій розвивається дана подія, складають елемент формування:

а) емоційний

б) вольовий

в) поведінковий

г) пізнавальний

Почуття і переживання в процесі вироблення оціночних суджень складають елемент формування громадської думки:

а) емоційний

б) вольовий

в) поведінковий

г) пізнавальний

Автором теорії» дзеркального Я» є:

а) Ч.Кули

б) В. Парето

в) Р. Мертон

г) Т. Парсонс

Тип адаптації, коли індивід відкидає панівні в даній культурі мети, але схвалює і використовує необхідні інституційні засоби називається:

а) конформізм

б) інноваційність

в) ритуалізм

г) ретритизм

Вказівка ​​на варіанти поведінки, які не заборонені, для суспільства часто бажані, але не обов’язкові, є змістом способу регулювання:

а) припис

б) дозвіл

в) заборона

г) заохочення

Поняття «соціальна аномія» характеризує:

а) стан суспільства, в якому спостерігається ціннісно-нормативний вакуум

б) положення людини (групи людей) в суспільстві, на основі прав і обов’язків

в) історично сформовану спільність людей на основі загальної культури, мови, території

г) сукупність процесів зміни, розвитку і функціонування суспільства

Для визначення символів, цінностей, норм і зразків поведінки, поділюваних тій чи іншій діяльнісної групою, застосовується термін:

а) професійна субкультура

б) національна субкультура

в) конфесійна субкультура

г) молодіжна субкультура

Рівень культури особистості визначається її:

а) соціалізірованностю

б) розумовим розвитком

в) фізичною розвиненістю

г) соціальним статусом

З перерахованих нижче груп людей членство передається спадково:

а) у стані

б) у родині

в) у професії

г) у класі

Кількість сходинок, на які вдалося піднятися або опуститися індивідам називається:

а) абсолютним обсягом мобільності

б) відносним об’ємом мобільності

в) дистанція мобільності

г) коефіцієнт мобільності

Дослідником, які зробили значний внесок у розвиток соціокультурної теорії розвитку суспільства, є:

а) К.Маркс

б) П.Сорокин

в) Т.Парсонс

г) К.Сен-Сімон

Послідовність соціальних змін, яка являє собою певний кругообіг протягом певного проміжку часу, відноситься до форми реалізації соціальних змін:

а) революційної

б) циклічної

в) еволюційної

г) прогресивної

Наступні причини: конфліктна особистість; порушення групових норм; низька професійна підготовка; неадекватність внутрішньої установки статусу, характерні для конфліктів:

а) конфлікт між керівництвом та колективом

б) конфлікт між лідером і мікрогруп

в) конфлікт між адміністрацією і персоналом

г) конфлікт між рядовим співробітником і колективом

Зміст управління конфліктами включає :

а) прогнозування, попередження, регулювання, дозвіл

б) прогнозування, попередження, дозвіл

в) прогнозування, регулювання, дозвіл

г) прогнозування, аналіз, попередження, дозвіл

Для вивчення міжособистісних відносин в малих соціальних групах більш доцільно використовувати метод:

а) інтерв’ювання

б) анкетування

в) соціометрії

г) контент-аналіз

На думку О. Конта соціальна роль релігії була найбільш відчутною на стадії розвитку суспільства:

а) теологічній

б) метафізичній

в) позитивній

Основні види легітимності політичної влади виділив:

а) О.Конт

б) М.Вебер

в) Е. Дюркгейм

г) В.Амелін

Теорію конфлікту розробляли такі дослідники як:

а) О.Конт

б) Р. Дарендорф

в) Л. Козер

г) Дж. Мід

д) К. Болдуінг

є) Дж. Хоманс.

Вставте пропущене:

Беручи за основу особливості відносин власності, розрізняють такі її форми:

а) ….

б) колективна

в) державна.

Що не відноситься до елементів культури?

а) мова як знакова система

б) норми та цінності

в) кліматичні умови

г) знання та переконання

Вважав, що ідеологічна функція, сутність якої полягає у виправданні та узаконенні чи осудженні, запереченні існуючих соціальних порядків, є головною функцією релігії:

а) Е. Дюркгейм

б) О. Конт

в) К. Маркс

г) М.Вебер

Виділяють 4 базових критерії соціальної стратифікації:

а)шляхетне походження

б)дохід

в) національність

г) освіта

д) влада

є) престиж

ж) стать

Згідно з ієрархічною теорією потреб А. Маслоу до вищих потреб особистості, сформованих суспільством, належать:

а) духовні

б) фізіологічні

в) екзистенціальні

г) соціальні

д) престижні

Вважав, що поява нової гілки християнства протестантизму, сприяла пробудженню духу підприємництва:

а) Е. Дюркгейм

б) О. Конт

в) К. Маркс

г) М. Вебер

Встановіть відповідність:

Форми власності

Носії власності

а) індивідуальна

1) корпорації, кооперативи, трудові колективи, релігійні і громадські об’єднання, організації.

б) колективна

2) комунально-муніципальні служби, міністерства, відомства.

в) державна

3) індивіди, домашні (сімейні) господарств.

У розвинутих країнах світу найпоширенішою моделлю владних стосунків у сім’ї є:

а) матріархат

б) патріархат

в) егалітарнаСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap