Раздел 11 Итог. конт.тест1. Философия дегеніміз не?

(?) Қоғам туралы ғылым

(?) Ақиқатқа деген сенім

(?) Табиғаттың жетілуі

(!) Бүкіл әлем мазмұнының жалпы даму заңдары туралы ғылым

(?) Аспан денелерінің қозғалыс теориясы

2. Дүниекөзқарастың тарихи типтерін көрсетіңіз:

(!) мифология, дін, философия

(?) мифология, ғылым

(?) мифология, диалектика

(?) әдебиет, философия, ғылым

(?) эпос, пафос, логос

3. Философияның қандай анықтамасы дұрыс емес?

(?) философия-бұл дүниетаным

(?) философия –бұл рухани мәдениеттің спецификалық формасы

(!)философия-бұл жеке теория

(?) философия –бұл ойларға толы дәуір

(?) философия-бұл қоғам мен табиғаттың дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым

4. Философия қай кезде пайда болды?

(?) б.д.д.5 -6 ғғ

(?) б.д.д.7-6 ғғ.

(?) б.д.д. 4-5 ғғ.

(?) б.д.д. 2-1 ғғ.

(!) б.д.д. 6 -5 ғғ.

5. Философияның қызметтері:

(!) дүниетанымдық, логикалық, гносеологиялық, методологиялық, аксиологиялық, гуманистік

(?) болмыс пен ойлау, мәңгілік пен өтпелі туралы абстрактілі теориялау

(?) ғылыми негіздегі ұсынымдарды өмірдің барлық жағдайына шығару

(?) қоршаған шындықты ғылыми түсіну

(?) ғылымдардың ғылымы болу

6. Диалектикаға қарсы әдістер:

(!) Метафизика, эклектика, догматизм;

(?) Онтология, гносеология, герменевтика;

(?) Суфизм, буддизм, даосизм;

(?) Аристотелизм, платонизм, ницшиандық:

(?) Биология, геология, астрономия.

7. Жалпы ұғымды көрсетіңіз:

(?) Аристотель философиясы

(!) дүниекөзқарас

(?) философия

(?) ғылым

(?) түйсік

8. Философияның өзіндік ерекшелігі:

(?) қарапайым білім

(?) жеке білім

(!) жинақталған білім

(?) практикалық білім

(?) нақты білім

9. Философияның екі негізгі бағыты:

(?) скептицизм және стоицизм

(?) апологетика және патристика

(?) реализм және номинализм

(?) атеизм және діншілдік

(!) материализм және идеализм

10. «Философ» сөзін алғаш кім қолданды?

(?) Фалес

(?) Аристотель

(?) Платон

(?) Сократ

(!) Пифагор

11. Философияның негізгі сұрағы:

(?) бүкіл әлем қалай құрылған

(?) өмірдің мәні бар ма

(?) жерден басқа өркениет бар ма

(!) әлем мен адамның, материя мен сананың ара қатынасы

(?)экологиялық мәселенің себебі неде

12. Философиялық мәселелер тікелей неге қатысты?

(?) табиғи құбылыстарға

(!) тұтастай обьективті әлемге

(?) әлеуметтік өмірге

(?) саяси қозғалыстарға

(?) құқықтық нормаларға

13. Объективті идеализм бойынша —

(?) Табиғаттың өзі мен өзі өмір сүруін қолдау

(?) Атомдардың өмір сүруін қолдау

(!) Дүниенің негізі – объективті рух

(?) Дүние — объективті болмыс

(?) Дүние — адамның болмысы

14. Дүниегекөзқарастың қандай тарихи түрі әлемді ақыл мен білім негізінде түсіндіруге ұмтылады?

(?) онтология

(!) философия

(?) дін

(?) миф

(?) өнер

15. Дүниеге көзқарастың екінші тарихи түрі –

(?) онтология

(?) философия

(!) дін

(?) миф

(?) өнер

16. «Философия» термині грек тілінен аударғанда:

(?) пікір таластыру

(?) әлем мен адам туралы ілім

(!) даналыққа құштарлық

(?) жан бақыты

(?) әлемге деген құштарлық

17. Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның қызметі:

(?) аксиологилық

(?) реттеуші

(?) гуманистік

(!) методологиялық (әдістемелік)

(?) гносеологиялық

18. Дүникөзқарастың анықтамасын көрсет:

(?) қоғам туралы білімдер

(?) адамгершілік туралы білімдер

(?) әлемге деген діни көзқарас

(!) әлемге, әлемдегі адамның орнына деген көзқарастар

(?) практикалық іс-әрекеттердің жиынтығы

19. Миф деген сөздің көне грек тілінен аудармасы қандай?

(?) сөз құрылымы

(?) оқиғалар желісі

(!) аңыз

(?) жалған мен ақиқаттың үйлесімділігі

(?) ақиқат

20. Философиялық көзқарастың негізгі белгісін анықтаңыз:

(?) эмоционалдық, символизм

(!) ақылға (рационализм, күмәндануға, универсализмге сүйену)

(?) догматизм

(?) мәртебеге сүйену

(?) практикалық әрекет

21. Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім

орнына діни сенімді уағыздайды.

(?) Фрейдизм.

(!) Фидеизм

(?) Пантеизм.

(?) Неотомизм.

(?) Шовинизм

22. Аристотельдің метафизикаға берген анықтамасы:

(!) Алғашқы себептерді зерттейтін ғылым.

(?) Ғылымның дамуын тексеретін ілім.

(?) Ойды түйықтаушы ғылым.

(?) Азап пен күйзеліске жетелейтін философиялық ой.

(?) Адамның өмірге келгендегі мақсатын талдайтын философиялық бағыт.

23. Философияның негізгі мәселесінің дәл мағынасын көрсетіңіз:(?) Философиялық бағыттардың, өз көзқарастарын насихаттау күресі(?) Материяның бастапқы екендігі және рухтың одан тәуелділігі(?) Ойлаудың болмысқа қатысы

(?) Материя және сана ұғымдарын қарсы қою(?) Дүниені тану қажет пе

24. Аристотель бойынша кім алғашқы диалектик деп аталған?

(!) Элейлік Зенон

(?) Эфестік Гераклит

(?) Афиналық Платон

(?) Абдерлік Демокрит

(?) Милеттік Фалес

25. Философияға дейін қандай екі дүниекөзқарас болды?

(!) Мифтік- діни

(?) Мифтік- диалектикалық

(?) Діни және метафизикалық

(?) Софистикалық және метафизикалық

(?) Диалектикалық және метафизикалық

26. Мораль және адамгершілік жайындағы ілім

(?) Эстетика

(!) Этика

(?) Социология

(?) Аксиология

(?) Гносеология

27. Дуалистік пікірді көрсетіңіз:

(?) Обьективтік дүние атомдардан тұрады

(!) Бір-біріне тәуелсіз материалдық және рухани субстанциялар бар

(?) Тіршілік ету — бұл сезім мүшелерімен сыртқы дүниені қабылдау

(?) Қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды

(?) Мен ойлаймын, олай болса мен өмір сүремін

28. Мифологиялық қөзқарасқа тән емес:

(!) Теоцентризм — құдайды дүниенің жаратушысы деп түсіну

(?) Социоморфизм — қоғамның ерекшеліктерін табиғатқа беру

(?) Антропоморфизм — адамның қасиеттерін табиғатка беру

(?) Анимизм — табиғаттың жаны бар деп түсіну

(?) Тотемизм — жалпыға бірдей арғы ата-бабаға табыну

29. Дуализм:

(!) екі жақтылы

(?) бестік

(?) бір ғана бастама

(?) үштік

(?) төрттік

30. Логика дегеніміз не?

(?) таным

(!) ойлау

(?) болмыс

(?) табиғат

(?) құндылық

31. Философияның пәні қандай?

(?) құдаймен байланысты

(!) адамның дүниеге деген жалпылық рационалды қатынасы

(?) тіршілік туралы ғылым

(?) адам ағзасы туралы ғылым

(?) жер қыртыстары туралы ғылым

32. Дұрыс ойлау зандары мен формаларын зертейтін ғылым қалай аталады?

(?) психология

(?) физиология

(?) лингвистика

(!) логика

(?) социология

33. Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның функциясы:

(?) тәрбиелік

(?) дүниетанымдық

(!) методологиялық (әдістемелік)

(?) аксиологиялық

(?) гносеологиялық

34. “Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды” деген ағартушылық ілім:

(!) деизм

(?) теизм

(?) пантеизм

(?) монотеизмСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap