Пытанні да экзамену па Літ. рэд.Пытанні да экзамену па “Літаратурным рэдагаванні”

Журналістыка як сацыяльны інстытут.

Узнікненне і асноўныя этапы развіцця журналістыкі.

Станаўленне і развіццё рэдагавання на Беларусі.

Журналістыка і літаратурная творчасць: агульнае і адрознае.

Асноўныя метады журналісцкай дзейнасці.

Метады канстатацыі і інтэрпрэтацыі ў працы журналіста і рэдактара.

Шляхі атрымання інфармацыі. Журналісцкі тэкст і акаляючая рэчаіснасць.

Тыпы крыніц інфармацыі ў працы журналіста і рэдактара.

Методыка стварэнне журналісцкага твора.

Факт як аснова журналісцкага твора.

Месца факта ў інфармацыйных жанрах.

Асноўныя інфармацыйныя жанры ў працы журналіста і рэдактара.

Раскрыццё факта ў аналітычных творах.

Асноўныя аналітычныя жанры ў працы журналіста і рэдактара.

Сістэма інфармацыйных жанраў журналістыкі.

Сістэма аналітычных жанраў журналістыкі.

Сістэма мастацка-публіцыстычных жанраў.

Спецыфіка працы журналіста і рэдактара ў мастацка-публіцыстычных жанрах.

Спецыфіка рэдагавання заметкі. Заметка на газетнай паласе.

Спецыфіка рэдагавання інтэрв’ю. Інтэрв’ю на газетнай паласе.

Спецыфіка рэдагавання твораў мастацкай літаратуры.

Спецыфіка рэдагавання рэпартажных тэкстаў. Рэпартаж на газетнай паласе.

З вопыту працы рэдактараў і пісьменнікаў.

Рэдактарскі аналіз тэксту. Мэта рэдактарскага аналізу.

Агульная схема працы рэдактара над тэкстам.

Псіхалогія рэдактарскага ўспрымання тэксту.

Прафесійнае рэдактарскае чытанне.

Узаемадзеянне: аўтар — рэдактар — чытач.

Лагічныя асновы рэдагавання. Асноўныя законы логікі.

Віды рэдактарскага чытання.

Віды рэдактарскай праўкі.

Рэдактарская ацэнка прыёмаў кампазіцыі.

Загаловак як сэнсавы цэнтр твора. Патрабаванні да загалоўкаў.

Віды тэкстаў і асаблівасці іх рэдагавання.

Тэхніка і віды праўкі. Методыка моўна-стылёвага аналізу і праўкі.

Методыка рэдагавання перакладу.

Праца рэдактара з авядальнымі тэкстамі.

Праца рэдактара з апісальнымі тэкстамі.

Праца рэдактара з тэкстамі-разважаннямі.

Аналіз структуры літаратурнага твора.sitemap
sitemap