Би буряад байhандаа омогорхонобБи буряад зоной нэгэнби.

Би Россида, Буряад республикада ажаhуунаб.Тиимэhээ Буряад ороноороо, буряад яhатанаараа омогорхоноб.

Манай бYлэ бYхы бYлэнYYдтэй адли буряад айл. Минии аба эжы хоёр ород нютагта томо болоhон, тиимэ хадаа hайнаар буряадаар хϴϴрэлдэжэ шадахагY й, тиимэшье hаа буряад заншалаа алдадаггY й.Бидэ бултадаа Сагаалганда дуратайбди.Сагаалганай Yедэ айлшад олонтой,бэлэг ехэтэй байгдадаг.

ХYгшэн эжымни ехэ ухаатай. ТYрYYшын буряадай эрдэмтэн Доржи Банзаровтай нютагтай, нэгэ угай болоно.Ехэ ухааниинь тэндэhээ бэзэ.ХYгшэн эжымни буряад дуунуудта дуратай, гоё hайханаар дууладаг.Дуушан болохын орондо эрхим hайн математикын багша болоо.Манай хYгшэн аба бидэндэ буряад онтохонуудые

хϴϴрэдэг,таабаринуудые таалгадаг.Буряадай уран зохёолшод, дуушад тухай х ϴϴрэдэг.Би Дондог Улзытуевай,Матвей Чойбоновой шYлэгYYдые мэдэхэб. Улаан-Удэ ошоходоо,эжы абамни театрта,музейнYYдтэ абаашадаг. ϴϴрынгϴϴ нютагаар буряад хYн омогорхохо ёhотой гэжэ абам хэлэдэг.Эжымни буряад зоной заншалда hургадаг.

Иимэл даа манай буряад бYлэ. Би буряад нютагтаа,буряад заншалдаа дуратайб.Буряад байhандаа омогорхоноб.sitemap
sitemap