Башкортостан — мой край роднойРеспублика к2н2н8 арнал5ан кис8.

Ма6сат: суверенитет, суверенлы республика тура3ында т2ш2нс8 бире9;

Тыу5ан ил тура3ында белемд8рен ки78йте9;

милл8т-ара татыулы6, ду1лы6 той5о3о т8рби8л89;

Йы3азландырыу: слайдтар, шар4ар, презентация

Кис8 барышы:

С8хн8л8штере9.

Ҡурай мо7о. С8хн8г8 милли кейемд8ге балалар сы5а.

Слайд «Баш6орт хал6ыны7 барлы66а киле9е»

1 бала: Ҡай4а бар ик8н донъяла5ы и7 матур ер?

2 бала: Ҡай4а ик8н донъяла5ы и7 бай ер?

3 бала: Белм8йем – белм8йем… Бик к9п ер48р 9ттек, к9п 3ыу4ар кистек, 8мм8 8лег8 ундай ер осраманы.

Балалар ял итерг8 ултыралар. Ҡурай мо7о я75ырай.

Б9ре килеп сы5а. Ҡурай мо7о тына. Балалар5а 6арап тора ла яй 5ына атлай башлай.

4 бала: *й48ге4, уны7 артынан барайы6.

5 бала: Б8лки ул бе44е донъяны7 и7 матур ерен8 алып барыр.

Зал буйлап 9т8л8р. Слайд эрг83ен8 килеп ба1алар. Ҡурай мо7о.

6 бала: К9пме тау4ар, 3ыу4ар к9реп,

Илд8р ги438м д8,

Табалманым 38йб8тер8к

Ошо ер48н д8.

7 бала: Нинд8й матур ер!

8 бала: Нинд8й бай ер!

9 бала: Ул ел8ге, к2м2шт8й 3ыуы, 6алын урманы.

10 бала:*й48ге4, ошонда т2пл8н8йек.

1 бала: (4ебе4 — баш6орт булайы6. С2нки бе44е баш 6орт – баш б9ре ошо ерг8 килтер4е бит.

Музыка к2с8й8.

Балалар сы5а

Слайд — т8би58т. Слайдтар Урал тауы. Халы6 йыры «Урал»

У6ытыусы:

Шул замандан алып баш6орт хал6ы баш6орт иленд8 – Урал тау4ары ит8генд8 к2н к9р8 башлай4ар.

Ри98й8тт8р буйынса, Урал 394е «ур» — 6ал6ыу урын 38м «ал» — «алтын» 39448рен8н барлы66а килг8н.

Ер й242нд8ге и7 борон5о тау4ар — ул Урал тау4ары. Донъя яратыл5андан у6 баш6орт хал6ы бабалары ошо ер48 й8ш8г8н, изге т89т2й8гебе4 ул к9к Урал.

Уралды7 ки7 далалары, урмандары, саф 3ыулы йыл5алары, унда5ы балы6тары, алтын-к2м2ш2, 6имм8тле тиреле й8нлект8ре баш6а милл8т кешел8рен д8 94ен8 тарта.

Рус милл8те кейеменд8 Дин8, Ф8тих, Ай4ар сы5а.

Дин8: Ай, Урал, ты мой, УралВеликан седой Урал!Головой под облакаПоднялся ты, мой Урал!Моя песня о тебе, О любви моей к тебе

Вместе с полною лунойЗолотом одет Урал, Вместе с утренней зарейСеребром блестит Урал.

Фатих: По бокам твоим, Урал, Встали темные леса,А у ног твоих, УралСтепь – зеленая красаАй, Урал, ты мой, УралВеликан седой УралВсе слова я растерял, как воспеть тебя, Урал?

Айдар:Заиграй же мой курай,Песню, чтоб вошла в сердца, И Урал, и весь наш крайПрославляя без конца!

У6ытыусы:

Т8би58т байлы6тарыны7 бик к9п булыуы бе44е7 ата-бабаларыбы45а 6ыйынлы6тар тыу4ыра. С2нки, байлы6 туплау ма6сатында баш6орт илен 6ул5а т2ш2р2рг8, 8 баш6орт хал6ын 6ол итерг8 тел89сел8р к9б8й8.

Шу5а к9р8 л8 , те98л 456 йыл элек баш6орт хал6ы 94 ерен, ту5ан телен, милл8тен 3а6лап 6алыу ма6сатында 94 ирке мен8н Рус д89л8тен8 6ушыла.

Ду1лы6 монументы — слайд.

Ильяс: Атайым 8йт8:

— Ватан.

*с8йем 8йт8:

— Ватан.

Атайымды, 8с8йемде

Мин ны6-ны6 яратам.

6абатлайым атайымды7, 8с8йемде7 мин 394ен:

— Ватан. Ватан. Ватанымды яратам.

Балалар та6таны7 ике я5ына сы5ып те4ел8.

Йыр «Иманлы ил»

М8кт8пк8с8 й8шт8ге балалар сы5а.

Урал: Ватаным – Р8с8й

Бе4г8 атай-8с8й.

Денис:Тыу5ан ерем _ Баш6ортостан,

Яратып бе44е 6ос6ан.

Вилена: Белоретым — И4ел башы ,

Тыу5ан ер4е7 й242к 6ашы.

Юли8:У1ман58лем – тыу5ан ауылым

3инд8 9т8 бала са5ым.

Арслан: Мин б8хетле бала, тиеп,

Ерг8 оран 3алабы4.

Илзир8:%8зиз тыу5ан илебе4г8

М87ге то5ро 6алабы4.

У6ытыусы:

1990 йылды7 11 октябренд8 Республикабы4 94 аллы – суверенлы тип и5лан ителде 38м Баш6ортостан Республика3ы тиг8н исем алды.

Гимн я75ырай. Ая6 9р8 ба1алар.

Дин8: Гимн я75ырай- ул шундай к2сл2

Ватанын уйлай ты7ла5ан кеше.

Эст8н ант бир8 32й2рг8 илен,

32й2рг8 хал6ын 38м ту5ан телен.

Данияр:Байрам б2г2н, байрам б2г2н –

Республикамды7 к2н2.

Флаг я3аным байрам5а,

Ми78 шундай к97елле.

Флагымда з87г8р т21 бар,

урта3ы ап-а6тан,

й8шел т21 т8 бал6ып тора –

2с т21т2 л8 яратам.

Г2лг2н8:З87г8р т212 – ул хал6ымды7

Уй – ни8те, сафлы5ы.

Дин8:А6 т21 – ул именлек т212,

Хе4м8тт8шлек, паклы5ы.

Ильяс : * й8шеле – ул азатлы6,

М87гелек й8ш89 т212.

Слайд — герб 39р8те.

У6ытыусы:

Башҡортостан  Республикаһының  үҙ  гербы (слайд) , үҙ  гимны, байрағы флагы (слайд)  бар. Республикабыҙҙың  тәүге  президенты  Мортаза  Ғөбәйҙулла  улы Рәхимов (слайд) — Башҡортостан  халыҡтарының  яҙмышы, киләсәген  ҡайғыртҡан хәстәрлекле  етәксе, оло шәхес булды. Б2г2нг2 к2нд8 л 8  8леге Президентыбыҙ Р2ст8м З8ки улы Х8митов  (слайд) һәм  Башҡортостан  хөкүмәтенең тырышлығы  арҡаһында  республика   к9п уңыштарға  өлгәш8. Беҙҙә  именлек, милләт- ара татыулыҡ һаҡлана. Башҡорт теле, рус теле менән бер рәттән  дәүләт  теле  тип  3анала. Былар  бөтәһе лә Башҡортостан  суверенитетының  изге  емеше.

Ҡотлау 2с2н 394 ____________________________________________бирел8

Ф8тих:Тыу5ан илем, тыу5ан ерем –

Мине7 Баш6ортостаным.

Тыныс бул3ын, имен бул3ын

К2нд8рем 38м ал та7ым.

Йыр «Б8хет 2с2н»

Билал:Малай4ар, 6ы44ар 32йл8ш3ен

Илемд8 94 теленд8.

Баш6орт теле – мине7 телем,

Баш6ортостан — мине7 илем,

Мин б8хетле еремд8.

Вилдан:Баш6орт теле – мине7 телем,

Х2рм8тл8йем мин 3ине.

Матурлы5ы7, неск8леге7

Та7 6алдыра бит мине.

Айзид8: Ту5ан телен белм89сен8н

Тыу5ан ерен 3орама.

Тыу5ан ерен белм89сен8н

Тыу5ан илен 3орама.

У6ытыусы: Балалар, 3е4 ту5ан тел тура3ында нинд8й 8йтем, м868лд8р бел83еге4?

Иле ю6ты7 – к2н2 ю6,

Теле ю6ты7 – й9не ю6.

Теле бар4ы7 – иле бар,

Иле бар4ы7 – ирке бар.

*с8м теле – с8с8н теле.

Йыр «Ту5ан телем»

Данияр :Салауат та ту5ан баш6ортон

(4 теленд8 4урлап данла5ан.

Уралына, б2й2к хал6ына,

Й8н аямай ирек даула5ан.

Слайд – Салауат Юлаев6а 38йк8л. Йыр я75ырай Салауат Юлаев тура3ында.

У6ытыусы:Салауат Юлаев – бе44е7 милли батырыбы4. Ул и1 киткес талантлы, б2т8 я6лап у75ан егет бул5ан 38м бик ирт8 5848тт8н тыш 38л8тле кеше булып 2лг2рг8н. Халы6 теленд8 Салауатты ун д9рт й8шенд8 батыр бул5ан, ти48р. * батыр исемен алыу ул заманда — ____ быуатта ан3ат булма5ан, илд8 батыр4ар бер8мл8п кен8 3анал5ан. Ун алты й8ше тулыр са6та Салауат батыр булып 6ына т9гел, с8с8н,ша5ир булып та танылып 2лг2рг8н.

2с2нс2 класс у6ыусылары «Уралым» ши5ырыны7 русса5а т8ржем83ен 32йл8п ишеттер4е. Ул бик белемле бул5ан, рус телен 38йб8т белг8н. Салауат Юлаев 94 илене7 ирке, хал6ыны7 азатлы5ы 2с2н к2р8шк8н 38м батырлы5ы, а6ылы, 6ыйыулы5ы мен8н исемен тарих битт8рен8 м87гелекк8 я45ан ш8хес.

*г8р 48 ва6ыт машина3ы бул3а, Салауат батыр бе44е7 заман5а килеп сы63а, ул хайран 6алыр ине. Уны7 хал6ы азат, ирекле, етеш тормошта й8ш8й, 38м 94 й242н, милл8тен, телен ю5алтма5ан. Ул 5ына ла т9гел, Баш6ортостан – к9п милл8тт8р татыу й8ш8г8н т2б8кт8р4е7 бере3е.

Йыр «Баш6ортостан- ил ген8м»

6урай тажы т2429

%8лим: Радионан 38р к2н ирт8н

С8л8мл8й бе44е @ф2.

@ф2 – тыу5ан баш 6алабы4

Тыу5ан йортобо4 т21л2.

Вилдан: Бе4 94ебе4 – баш6орттар,

Салауат то6омонан.

3а6лайы6 телебе44е

32й8йек илебе44е.

Ильяс : Баш6ортостан – тыу5ан илем,

Ул бит 3а6лай ту5ан телем

Дин8:Ул бит 3а6лай я6ты к2н2м

Бир8 ми78 а6ыл, белем.

Ф8тих: Баш6ортостан – тыу5ан ерем

*с8йемд8й бер48н – берем.

Ай4ар: Баш6ортостан – мине7 Ватан

Яратамын бала са6тан.

Данияр: Ҡурай с8ск83е ете таж,

Ниге4е — ете ырыу,

Бар милл8тт8р мен8н берг8

Б8хетле тормош 6ороу.

У6ытыусы: Тормош үҙенең  тәбиғи закондары менән алға бара. Башҡортостан Республика3ыны7 үҙаллы  булыуын, халыҡтарҙың бәхетле, ирекле бай йәшәүен беҙ үҙ аҡылыбыҙ, көсөбөҙ менән генә булдыра алабыҙ. Рухыбыҙ, телебеҙ, һәм милләтебеҙҙе һаҡлар алып ҡалыр өсөн беҙ янмаһаҡ, бүтән бер кем дә янмаҫ. Ер йөҙөндә башҡҡорттоң бөйөк рухы, көс-ҡеүәте, милл8те, ырыуы мәңге йәшәһен.

(4 иле7де я6лар бул,

Хал6ы7а 3ин 6ал6ан бул,

(4 теле7д8 ятлар бул,

(4 ере7д8н атлар булл.

Халы6 тер8ге бул3а5ы4,

Ил й2р8ге бул3а5ы4,

Ал5а китер Баш6ортостан,

С8ск8 атыр баш йортом.

Һис ю5алма1 баш6ортом.

Йыр «Ҡарлу5астар т2й8ге»sitemap
sitemap