Лаб excel теория_примерЗапуск табличного процесора, відкриття й збереження документа.

План.

Основні поняття табличного процесору MS Excel.

Робочі книги та файли MS Excel.

Уведення та форматування даних у програмі MS Excel.

Створення діаграм у MS Excel.

Програма Excel

Програми призначені для обробки даних, поданих у табличному виді, називаються табличними процесорами. EXCEL можна використовувати як для рішення простих задач обліку, так і для упорядкування різноманітних бланків, ділової графіки, і навіть повного балансу фірми. Наприклад, на підприємстві за допомогою EXCEL можна полегшити рішення таких задач, як обробка замовлень і планування виробництва, розрахунок податків і зарплати, облік кадрів і витрат, керування збутом і майном, а також багатьох інших.

Завантаження програми EXCEL — кнопка Пуск на панелі задач —» пункт Программы —> підпункт Microsoft EXCEL.

2. Вікно EXCEL і його елементи

Після завантаження табличного процесора на екрані відображається головне вікно програми з чистою робочою книгою. Робоча книга містить від 3 до 16 робочих листів у залежності від початкових установок, але є можливість уставляти додаткові листи (до 256)..

Під рядками панелей розташовані:

поле імені, у якому завжди буде показана адреса поточної (активної) чарунки.

рядок формул, у якому відбиваються дані, уводимі в активну чарунку, а також виконується редагування вмісту поточної чарунки (клацнути мишкою по тексту і виконувати редагування).

Робочий лист (таблиця) складається з 256 стовпчиків і 16384 рядків. У верхній частині робочого листа розташований рядок заголовків стовпчиків — латинські букви. Зліва — заголовки (номера) рядків, у виді цифр. На пересіченні рядків і стовпчиків розміщені чарунки. Кожна чарунка має свою адресу, яка складається з імені стовпчика і номера рядка, на пересіченні яких вона розміщена. Чарунка, узята у рамку, називається активною або поточною.

У вкрай лівому верхньому куту, на пересіченні заголовків стовпчиків і рядків, розміщена кнопка Выделить есе, призначена для одночасного виділення всіх чарунок робочого листа.

Зліва від нижньої лінійки прокручування розміщені ярлички робочих листів і кнопки для їхнього прокручування.

Встановити (прибрати) окремі елементи екрана можна через:

* п.м. Вид — Панели інструментов і Линейка

* п.м. Севис —» к. Параметри —> вкл. Вид —> Рядок стана, смуги прокручування й ін.

3. Робота з книгами і листами.

При роботі з Excel використовуються поняття Робоча книга і Робочий лист. Робочі книги — це файли Excel, які можуть містити один або декілька робочих листів. Робочі листи — це самі таблиці, діаграми й інші модулі.

• Створення книги — п.м. Файл —» к. Создать

• Відкриття книги — п.м. Файл —» к. Открыть

• Зберігання книги — п.м. Файл -» к. Сохранить або Сохранить как… При зберіганні книги, одночасно зберігається уміст усіх її листів.

Для виведення на екран умісту будь-якого листа, необхідно клацнути по ярличку з його ім’ям.

Робота з листами:

• вставка нового листа — п.м. Вставка -> к. Лист (З’явиться ярличок нового листа).

• перейменування листів — п.м. Формат —» к. Лист -» к. Переименовать -> ім’я активного листа буде виділено. Його необхідно видалити і ввести нове.

• переміщення і копіювання листів — перетягнути лівою кнопкою миші ярличок листа в необхідне місце (при копіюванні утримувати натиснутою клавішу [Enter]) або клацнути по ньому правою кнопкою миші і скористатися контекстним меню

• видалення листів — п.м. Правка —> к. Удалить лист

4. Введення і редагування даних в чарунках Excel.

Після запуску програми покажчик чарунки (курсор) знаходиться в чарунці Al, A1 є активною. Всі дані, які набираються на клавіатурі, вводяться в активну (поточну) чарунку. У чарунки можна вводити: Текст — будь-який набір букв і символів Числа -цифри, крапки, коми і т.д.

Формули.

Формули являють собою числа, посилання на чарунки, функції, пов’язані між собою знаками операцій (+,-,*,/).

Всі формули завжди починаються зі знака = і набираються в латинському алфавіті.

Наприклад: -D7*F7+C7/E7 J.

При правильному внесенні формул в чарунці з’являться нулі або #ДЕЛ/0 (при відсутності даних) або результат. Поява символів #ЗНАЧ або #ИМЯ говорить про нечислові значення у використовуваних чарунках або про помилки в наборі формул.

Редагування даних.

• виправлення помилок під час уведення — використовувати клавіші [Backspace] і [Delete]

• виправлення введених даних — натиснути клавішу [F2] і виконати виправлення в рядку формул або виконати подвійне клацання мишкою в чарунці з помилкою і виконати виправлення безпосередньо в ній.

• зміна вмісту чарунки — активізуйте вже заповнену чарунку і введіть текст — попередній текст буде замінений на новий.

• видалення вмісту чарунки — активізувати чарунку і натиснути клавішу [Delete] або п.м. Правка -» к. Очистить -> у відкрившомуся підміню вибрати одну з команд: Все, Форматы, Содержимое, Примечания.

5. Форматування таблиць Excel

Занесені дані можна копіювати, переміщати в інше місце таблиці, видаляти як по одній чарунці, так і діапазоном чарунок Як виконувати названі операції показано в таблиці 1

Таблиця 1 — Виконання операцій із діапазоном чарунок

Що робити

Як робити

Виділення чарунок

Клацнути лівою кнопкою миші по першій чарунці діапазону (товстий світлий плюс), затиснути ліву кнопку і тягти до останньої чарунки діапазону. Виділення показане чорним кольором.

Виділення стовпчиків (рядків)

Клацнути по заголовку крайнього стовпчика (рядку) лівою кнопкою, затиснути кнопку і тягти до кінця діапазону

Виділення всього листа

Клацнути по кнопці Выделить все

Зняти виділення

Клацнути в будь-якому місці таблиці

Копіювання значень чарунок у суміжну область

Виділити копіюємий діапазон чарунок. Покажчик миші поставити на чорний квадратик (маркер заповнення) у правом нижньому куту рамки виділення (повинен утворитися «+»), затиснути ліву кнопку миші і тягти в потрібні чарунки (управо, уліво, нагору, униз). Зняти виділення.

Копіювання значень чарунок у несуміжну область

Виділити копіюємий діапазон чарунок. Встановити покажчик миші на нижній межі виділеного інтервалу чарунок. Покажчик набуває вид стрілки. Утримуючи натиснутими клавішу [Ctrl] і ліву клавішу миші, перемістити покажчик у потрібне місце таблиці. Зняти виділення. Перевірте формули, чи те ви хотіли одержати. АБО Виділити копируюємий діапазон чарунок — > меню Правка — > команда Копировать; виділити діапазон чарунок для копії і меню Правка

— > команда Вставить.

Переміщення значень чарунок

Виділити переміщуваний діапазон чарунок. Встановити покажчик миші на нижній межі виділеного інтервалу чарунок. Покажчик набуває вид стрілки. Зажавши ліву клавішу миші, перемістити покажчик у потрібне місце таблиці. Зняти виділення.

Видалення значень чарунки (очищення чарунок)

Виділити очищаємі чарунки і натиснути клавішу [Delete]. Зняти виділення.

Видалення стовпчиків (рядків)

Виділити стовпчики (рядки) — > меню Правка — > команда Удалить.

Вставка стовпчиків (рядків)

Виділити стовпчики (рядки), куди необхідно помістити нові — > меню Вставка — > команда Столбец (Строка).

Таблиця 2 — Засоби зміни ширини стовпчиків.

Що зробити?

Як зробити?

Автоматичний добір ширини по максималь-но заповненій чарунці

Виділити потрібні стовпчики — > меню Формат — > пункт Столбцы — > команда Автоподбор ширины

Завдання ширини по відомому розміру в см

Виділити потрібні стовпчики — > меню Формат — > пункт Столбцы — > команда Ширина, задати розмір у см

Зміна ширини безпо-середньо в робочому листі

Покажчик миші поставити на розділювальну лінію між стовпчиками в рядку заголовків стовпчиків (утвориться чорний хрест), затиснути ліву кнопку миші і тягти в потрібну сторону, відпустити кнопку

Контрольний приклад

Тема: « Створення таблиць у середовищі Microsoft Excel. Аналіз даних за допомогою діаграм».

Завдання

Завантажити табличний процесор Microsoft Excel.

На аркуші №1 створити таблицю, виконати розрахунки чарунок (у чарунках, в яких міститься символ *, повинна знаходитись формула). Відформатувати чарунки таблиці з використанням аналогічних способів форматування.

3. На тому ж аркуші, що і таблиця, створити діаграму Підготувати документ до друку в режимі попереднього перегляду.

Надрукувати таблицю з виведенням результатів розрахунків і з виводом формул у чарунках таблиці, надрукувати діаграму.

Зберегти робочу книгу у файлі (ім’я файла — прізвище студента).

Завершити роботу з табличним процесором Microsoft Excel.

Приклад виконання контрольного завдання

Створити таблицю

Створити діаграму:

Підготувати документ до друку, зберегти робочу книгу на магнітному диску, перейти до виводу формул у чарунках.

Для виконання завдання необхідно виконати дії, які описані у наступній таблиці.

Активна чарунка

Операція

Спосіб виконання / вміст

1

2

3

4

1

Уся таблиця

Відформатувати таблицю — визначити шрифт

Виділити таблицю клацнувши на маркері у лівому верхньому куті таблиці;

виконати команду ФорматЯчейки — вкладинка Шрифт — обрати шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифта 14 пунктів /цю операцію можна виконати також за допомогою інструментів панелі Форматирование.

2

B1

Ввести дані

Відомість надходження матеріалів

3

A2

Ввести дані

Найменування товару

4

B2

Ввести дані

Постачальник

5

C2

Ввести дані

Ціна

6

D2

Ввести дані

Кількість

7

E2

Ввести дані

Вартість

8

А2:Е2

Виділити блок чарунок

Блок чарунок виділяється при натиснутій лівій кнопці миші.

9

А2:Е2

Відформатувати заголовок таблиці

Виконати команду ФорматЯчейки — вкладинка Выравнивание — встановити вирівнювання по горизонталі, вертикалі по центру, увімкнути прапорець переносить по словам.

10

Зміна ширини колонок, висоти рядків

Встановити покажчик миші на границю між маркерами колонок, рядків (покажчик прийме форму хрестика зі стрілками), натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, змінити ширину стовпців, висоту рядка — заголовка таблиці.

11

A3:D5

Ввести дані у чарунки таблиці

12

Е3

Ввести формулу

=С3*В3 (букви латинського алфавіту), натиснути клавішу Enter.

13

Е3

Скопіювати формулу у чарунки E4:E5

Встановити покажчик миші у нижній правий кут чарунки Е3 (покажчик прийме форму хрестика), при натиснутій кнопці миші виділити чарунки E4:E5.

14

А6

Ввести дані

Підсумок

15

Е6

Ввести формулу

Клацнути на інструменті Автосумма, натиснути клавішу Enter.

1

2

3

4

16

Побудування діаграми

Клацнути на інструменті Мастер диаграмм або виконати команду ВставкаДиаграмма;

Обрати тип, вид діаграми, клацнути на кнопці Далее;

На вкладинці Диапазон данных обрати

діапазон чарунок для створення діаграми – клацнути на кнопці праворуч від поля Диапазон, виділити чарунки А3:А5, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити чарунки Е3:Е5, клацнути на кнопці праворуч від поля, клацнути на кнопці Далее;

4. на вкладинці Заголовки ввести назву діаграми, на вкладинці Легенда вимкнути прапорець Добавить легенду, на вкладинці Подписи данных обрати опцію категория и доля, клацнути на кнопці Далее;

5. обрати спосіб розташування діаграми — на поточному аркуші книги , клацнути на кнопці Готово;

6. визначити місце розташування, розмір діаграми.

17

Підготувати документ до друку

Команда меню ФайлПредварительный просмотр або інструмент Предварительный просмотр; скористатись кнопками Поля, Страница.

18

Зберегти робочу книгу

Команда меню ФайлСохранить — ввести ім’я файлу Пример, клацнути на кнопці Сохранить.

19

Перейти до виводу формул у чарунках

Команда меню СервисПараметы — вкладинка Вид — увімкнути прапорець формулы.

20

Підготувати документ з виводом формул до друку

як у п.17

Основні поняття табличного процесору MS Excel.

Система Excel, яка є складовою частиною популярного пакета Microsoft Office, надає користувачу розвинені можливості для роботи з табличною інформацією. Ці можливості включають:

засоби для підготовки, оформлення, збереження та захисту даних;

потужний та зручний апарат для виконання різноманітних обчислень;

розвинені засоби для аналізу даних у вигляді графіків та діаграм;

застосування до табличних даних дій, традиційних для баз даних;

підтримка головних форматів “справжніх баз даних” і не тільки баз даних (“імпорт” та “експорт” даних);

наявність спеціалізованих “розв’язників задач”;

потужні засоби для програмування та створення макросів.

Excel виступає не тільки як дуже потужна та зручна самостійна система, але і як засіб, що доповнює та розширює можливості інших, більш спеціалізованих систем ( бухгалтерські програми, прикладні програми, які працюють з базами даних, текстові редактори та інші).Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap