Конкурс перевода родной литературы на русский языкП я т ы й г о р о д с к о й

к о н к у р с п е р е в о д о в

р о д н о й л и т е р а т у р ы

н а р у с с к и й я з ы к

выполнила

ученица 7б класса школы № 311

Самедова Милена

Учитель

Панкова Оксана Игоревна

Санкт-Петербург

2011

Dostluq Дружба

Ne zaman qəlbində yağış divarı

когда душа дождь стена,

Ümid bir kiçik nöktəyə shılıdı,

Надежда малая точка сжать

Sevgi, itirilmiş, yanımdan kecdi,

Любовь заблудиться рядом идти,

Yalnız dostluq təzə baharın əsməsi olar.

Только дружба свежая весна повеять.

Bir xətt yazar angaq sadiq dost,

одна строчка написать верный друг,

Məktub və ya mesaj göndərər,

Письмо или сообщение прислать ,

Hikmət sözləriylə xoşbəxtlik verər …

и мудрый слово счастье подарить

Eyni anda buludları dağıdar,

разогнать тучи в мгновение

Ahar su ilə cəlbi isidər

Омыть сердце тёплый теченье,

Yatmşı höşbəhtliyin ümidini oyadar!

разбудить спящая вера счастье

Sakit meşə dolar quşların səsiylə,

заполнить тихий лес птицы песни

Yaşil tumyrguqlar açılar gülünan,

листок зелёный пробиться почка

Və Bahar suyu bağları dasdırar

И вешние вода мель затопить

Dar günde dost,ciynini əsirgəməz.

Когда тяжело друг подставить плечо.

Когда в душе дожди стеною,

Надежда сжалась в малую точку,

Любовь, заплутав, прошла стороною,

Лишь дружба повеет свежей весною.

Друг верный напишет всего лишь строчку,

Письмо пришлёт или сообщение,

И мудрым словом подарит счастье…

Разгонит тучи в то же мгновение,

Омоет сердце тёплым теченьем,

Разбудит спящую веру в счастье!

Заполнят тихий лес птичьи трели,

Листок зелёный пробьётся из почки,

И вешние воды затопят мели,

Когда тяжело, друг подставит плечи.sitemap
sitemap