Классный час на тему ЧыжырганаЧыжыргана –эм \н\ш.

Сорулгазы:

1.Чыжыргана –эм \н\ш .Тывада чыжыргана

колдуу хемнер эриктеринде \н\п турар

дээрзин болгаш х=й аарыгларны эмнеп

турар дээрзин билиндирер.

Хемнер эриктеринде,х=лдер кыдыгларында,республика-ныё шык черлеринде =з\п турар.Эё х=й =з\п турар черлер Хемчик хемниё эриин дургаар болгаш Кош-Теректе х=й\-биле \н\п турар.

Эмчи талазынга чыжыргананыё кадын ажыглаар.Баштай-гы доёат соонда,адаанга п=с д=жеп алгаш,д\ж\р кактап алыр.Доё катты 6 ай иштинде шыгжап болур.Чыжыргана кадындан \с \нд\рер.Ооё \з\ аарыг намдадыр болгаш дегдиришкинге удур шынарлыг.Ижин-ш=й\нд\ аарыгла-рында ижип эмненип болур.

+ртеёнерни,\р эттинмейн турар балыгларны даштындан чаап эмнээр.Ижин-ш=й\нд\н\ оюлганда чыжыргана \з\н х\нде улуг ложка иштин 2-3 катап чем чиир мурнунда 30 минут турда ижер.Даштындан балыгны,оюлганны чаарда, марляга чыжыргана \з\н сиёирип алгаш,чылыткаш чаарга дораан экириир.

Чыжыргананыё даштыкы хевири.

Чыжыргана шоолуг \нмейн турар черлерниё чурттакчы-лары чыжыргананы танывайн барып болур.Ол будуктар- лыг кара-хуреё карттыг,узун шиш-шиш теннерлиг чадаё ыяш.Чыжыргананыё теннери чыл келген тудум чоннааш, будукчугаш болур.Кыс чыжыргана чечектелир база бодунуё чемижин бээр.Эр чыжырганага чимис \нмес.Ооё б\р\лери узун чиёге болур.2-ден 8 см чедир узуннуг,0,5 см калбак.Кыс чыжыргана майдан июньга чедир чечекте- лир.Ооё чечектери бичии мыйыргай,ак-ногаан болгаш шоолуг эскертинмес.Чемижи борбак азы ш=ймексимээр болур.Ол бышпаанда ногаан =ёнуг болгаш кадыг,бичии болур.Августан октябрьга чедир быжа бээр.+ё\ кызыл-сарыг азы сарыг болгаш улуг шилдегер-даа ышкаш сагын- дырар.Кадыныё иштинде чымчак,ш=ймексимээр х\реё с==кч\гештиг болур.Ол бичии \резинчигеште база х=й-х=й эм шынарлар бар.Чыжыргананыё кадыныё чыды чидиг эвес,амданы кыжыраё-чигирзиг болур.Сактырга,ананас- тыё амданы-даа ышкаш чаагай.

К\з\н =ске ыяштар-биле бир д=мей б\р\лери саргаргы- лааш,д\же бээр Ындыг-даа болза ооё кады белен сывын-дан тоглавас.Ч\гле харын,кыш д\ж\п,кады доёа бээрге, хереглээн улус кактап алыр.

Чыжыргана-бистиё чуртувуста эм болгаш ховар,\релип, т=н\п бар чыдар ыяштарныё бирээзи.Ч\ге дээрге,ону \е-шагныё аайы-биле улус =ртекке,акша копеекке эёдере кактааш,садып эгелээн.Чыжыргана ховар,улуг хоорайлар-же,Саян ажыр улуг =ртекке садып турар.Чыжыргананы садып алгаш,хуу аптекаларда эмнерни, эм шайларны б\д\р\п садып эгелээн.Ону кижи боду кылып ап болур. Чыжыргананыё \з\н боттарыёар бажыёга белеткеп ап болур силер.Ону кылырда чулук \нд\р кыстырар херексел-биле каттарныё чулуун \нд\р аёгылааш,арткан кадыг кезээн кургаткаш,\\рмектээш,хендир \з\-биле 1:1,5 хемчээлдиг кылдыр савага холуй куткаш.20 хонук иштинде,кезек былгап каап,тургузар.Чыжыргана \з\н ам додуёар кылып алганыёар ол болур.Ону соодукчуга шыгжаар.Чыжыргана \з\ х=й аарыгларны экиртиринге эм болур.Чыжыргана \з\н кеш аарыгларынга,\жээн,=рт-тенген таварылгаларда,ижин-ш=й\нд\де тывылган оюлганнарга,гайморитке,организмниё янзы-б\р\ херелдерден кемдээн черлерин дээш =ске-даа аарыглар эмнээринге ажыглап турар.

Т\ёнели:

1.Чыжыргана согун хайындырып ижер.

2.Янзы-б\р\ аарыгларга ажыглаар.sitemap
sitemap