Классный час АваИе кижи хун

Ажык класс шагы

Сорулгазы: 1.Ыры шулукту шын аянныг номчуп, ырлап билиринге ооредир.

2. Уругларнын дыл домаан сайзырадыр. Дыннаан чуулунун утказын билип алырынга чанчыктырар.

3. Ие кижини хундулээринге кижизидер.

Дерилгези:компьютер, проектор, ыры, ие дугайында улегер домактар; «Ие биле чаш толдун», « Ие биле хун» чуруп каан чуруктар,

Класс шагынын чорудуу.

Марш аялгазы биле уруглар классче кирип келир,мендилежир:

Алдын хунум,

Ак-кок дээрим,

Ие черим, Эргим авам,

Эш-оорум башкыларым

Амыр-ла амыр!

Башкы:-Бо хун чарлаттынган «Ие кижи –хун» деп ажык класс шагын эгелээн деп чарладым.( слайд. 2)

Бир оореникчи:Аваларны алдын хунге деннеп анаа эвес чугаалаар бис.Хун бистин Чер бомбурзээнге эн-не чоок турар планета болур. Хун дээрге чырык ортемчейде амыдыралдын болгаш чылыгнын унер дозу. (слайд3).

Хун биле ие чок болза чурталга чок. Аваларны алдын хунге деннеп анаа эвес чугаалаар бис.Ие кижинин холдары эн-не чылыг, чымчак, эргим, сагыш –сеткили ажык. (слайд 4).

Хову,шолду чечек шып,

Ховаганнар ойназын.

Хунчугежим хунне-ле,

Хулумзуруп хунзе-ле!

Бистин ынак ававыс

Бистер-биле ырлашсын.

Хунчугежим хунне-ле

Хулумзуруп хунне-ле!

Башкы: Ава деп кымыл?

Уругларнын харыылары (слайд 5)

Ава- ажы-толдун чаякчызы,энерелдиг иези.

Ава –ачазынын ынаныштыг эжи.

Ава-мерген угааныг сумелекчи.

Ава-ажы-толдун азыракчызы.

Ава- чылыг, чымчак холу чемзиг кижи.

Ава- уругларнын кижизидикчизи.

Ава –адап ханмас унелиг сос.

Ава-хун дег эргим кижи.

Бир оореникчи Александр Даржайнын «Ава» деп шулуун чугаалаар.

Ажы-толдун чурээн чылдыр

Ава дээрге Хун дег чангыс.

Хуннун изиг херелинден

Кужур ие холу чылыг.

Авыралдыг ава кижи

Кызым-оглум канчап чор деп

Кыржан соокта, ышкам хундус

Ажаанзырап човаан чоруур.

Авырал монгези дег,

Аваларга назын турбас.

Кедээр сында шиви пош дег,

кезээ шагда чалыы чараш.

Бугу кужун авазы дээш

Бурун четче ундурзе –даа,

Чангыс дуне ажааганын

Чандырыпкан ындыг тол чок.

Башкы: — Аваны чуге Хунге домейлээн деп бодаар силер?

— Ава кижи чуу дээш сагыжы аарып ажаанзыраан чоруур дур?

Орус дылда ава дугайында,кымнын шулуун ооренген силер? Ону база аянныг тода шын кым чугаалап бээрил?

Бир оореникчи Комаадыр Ооржактын «Кырган-авам» деп шулуун чугаалаар.

Бир оореникчи номчуур

Эргеледип часыдар

Эргим ынак авайым.

Эки диртип мактадып,

Эрес болуп озер мен.

Ажы-толу бистерге

Авыралдыг авйым.

Ачы-дузан чандырып,

Ажыл-ишчи болур мен.

—Эрхейлер,шупту ава дугайында шулуктеринер чугааладынар. Ам самбыраже корунерем. Башкы самбырада улегер домактарнын эгезин бижип каан, а уруглар ону уламчылаар.

Ие корбээнин …

Ада корбээнин… .

Булут аразында …..

Улус аразында ….

Башкы:—Аванар дугайында чугаалап корунерем?

Оореникчилернин харыылары

Мээн авамажылгыр,кежээ,этремниг.

Мээн авам арыг-силиг,хундулээчел,сагыш човангыр.

Мээн авам кээргээчел,чымчак состерлиг,эриг баарлыг

Мээн авам дузааргак,чоннуг,эш-оорлуг.

Мээн авам уран-шевер,шынчы,бузурелдиг

Мээн авам идегелдиг,арын-нуурлуг,чогаадыкчы.

Мээн авам хой ажы-толдуг,угааныг,чоргаар

Мээн авам томааныг,чымчак сеткилдиг,эки состуг.

Мээн авам кадык,шыырак,спортка ынак.

Мээн авам культурлуг,чугаакыр хоглуг,улегерлиг

Мээн авам ургулчу хулумзуруп чоруур,мунгаравас.

Ам уруглар аваларынар силерни удударда опей ыры ырлаар.Силер оттунер силер.Авалардан 1-2 кижи ырлап бээр.

Башкызы ырлаар. Ыры «Авам» Созу М. Рамазанованыы, аялгазыС.Бадырааныы.

Башкы:—Аваларынарга бажынга кандыг ажылдар кылырына дузалажыр –дыр силер?

Оореникчилернин харыыылары

Шала чуур, аяс-сава чуур, суглаар ыяштаар, идик-хеп чуур инек сагжыр, далган ойер, ногаа тарыыр, салат кылыр, каттаар, моогулээр, даараныр , дунмазын ойнадыр….

Ава-адап четпес унелиг сос.

класс шагы

Сорулгазы: 1.Ыры шулукту шын аянныг номчуп, ырлап билиринге ооредир.

2. Уругларнын дыл домаан сайзырадыр. Дыннаан чуулунун утказын билип алырынга чанчыктырар.

3. Ие кижини хундулээринге кижизидер.

Дерилгези: ыры, ие дугайында улегер домактар; «Ие биле чаш толдун», « Ие биле хун» чуруп каан чуруктар,

Класс шагынын чорудуу.

Марш аялгазы биле уруглар классче кирип келир,мендилежир:

Алдын хунум,

Ак-кок дээрим,

Ие черим, Эргим авам,

Эш-оорум башкыларым

Амыр-ла амыр!

Башкы:-Бо хун чарлаттынган «Ава-адап четпес унелиг сос» деп класс шагын эгелээн деп чарладым.( слайд. 2)

Бир оореникчи:Аваларны алдын хунге деннеп анаа эвес чугаалаар бис.Хун бистин Чер бомбурзээнге эн-не чоок турар планета болур. Хун дээрге чырык ортемчейде амыдыралдын болгаш чылыгнын унер дозу. (слайд3).

Хун биле ие чок болза чурталга чок. Аваларны алдын хунге деннеп анаа эвес чугаалаар бис.Ие кижинин холдары эн-не чылыг, чымчак, эргим, сагыш –сеткили ажык. (слайд 4).

Хову,шолду чечек шып,

Ховаганнар ойназын.

Хунчугежим хунне-ле,

Хулумзуруп хунзе-ле!

Бистин ынак ававыс

Бистер-биле ырлашсын.

Хунчугежим хунне-ле

Хулумзуруп хунне-ле!

Башкы: Ава деп кымыл?

Уругларнын харыылары (слайд 5)

Ава- ажы-толдун чаякчызы,энерелдиг иези.

Ава –ачазынын ынаныштыг эжи.

Ава-мерген угааныг сумелекчи.

Ава-ажы-толдун азыракчызы.

Ава- чылыг, чымчак холу чемзиг кижи.

Ава- уругларнын кижизидикчизи.

Ава –адап ханмас унелиг сос.

Ава-хун дег эргим кижи.

Бир оореникчи Александр Даржайнын «Ава» деп шулуун чугаалаар.

Ажы-толдун чурээн чылдыр

Ава дээрге Хун дег чангыс.

Хуннун изиг херелинден

Кужур ие холу чылыг.

Авыралдыг ава кижи

Кызым-оглум канчап чор деп

Кыржан соокта, ышкам хундус

Ажаанзырап човаан чоруур.

Авырал монгези дег,

Аваларга назын турбас.

Кедээр сында шиви пош дег,

кезээ шагда чалыы чараш.

Бугу кужун авазы дээш

Бурун четче ундурзе –даа,

Чангыс дуне ажааганын

Чандырыпкан ындыг тол чок.

Самбырага улегер домактар:

1.Ие созун ижип болбас,

Ада созун ажырып болбас.

2.Иелиг кыс шевер,

Адалыг оол чоргаар.

3.Ие созун ижип болбас,

Ада созун ажырып болбас.

Уругларга боттарынга номчуткаш, утказын айтырар.Билбес болза башкызы тайылбырлап бээр.sitemap
sitemap