Калмыцкий национальный праздник Цаhан сар_27601МБОУ «ЭЛИСТИНСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ»

«ЦАҺАН САРИН БАЙР»

БАГШ: КАРМАШОВА Т.А.

2013г.

Цаhан Cарин нәр

(Сцен деер хальмг гер)

1-гч hардач: Хальмг олн –әмтнә җирһлдә «Цаhан Сар» гидг нертә байрин ѳдр бәәнә. Эн сән ѳдрт үвлин чилгч, хаврин эклц темдглнә. Кезән – кезәнәс нааран ѳѳрд хальмг улс Үвлин киитнәс, шуурhн – боранас һару угаһар hарсндан Байрлад,бахмҗ ѳргдг бәәсмн.

2-гч hардач: Цаhан ѳдр бүл болһн боорцг буслһад, гертән күӊшү hарhдг. Тернь үвлин түрү –зүдү ик болвчн, Эн аюлас хоосн биш,хот-хоолта hарувидн гиҗәх йорта юмн.

3-гч һардач: Эн ѳдрмүдт угатя- байн уга нег- негән тевчҗ, куүндлҗ, бәәсәрн хувалцҗ, цә – боорцган кеҗ тоона.

4-гч hардач: Гер дотркан цеврләд, хувцан hарhад сергәнә Эн ѳдрмүдт хулха- худл, керүл- цүүгән hарhдго бәәсмн. Эн олн әмтнә болн элгн-садна бүл болһна байр.

Тамара Александровна: Мендвт, күүндтә гиичнр! Эндр ирсн Цаhан Сарин байран темдглҗәнәвидн. Ирсн Цаhан Сар ѳлзәтә болҗ, Җил болһн Цаһан Саран улм сәәнәр тосҗ, То куцц,толhа бутн, Хулха- худлын аюл уга, хов- хуҗин шилтән Гер- бултәһән, малта-шуһттаһан Орчлӊгин хормад багтҗ Менд- амулӊ бәәхитн олн деедс бурхд евәтхә!

2

Мана Цаhан Сарин байр эндр невчк онц, эн байр-зуульчлhн. Зуульчлhн hурвн зогсалас тогтх. Зуульчлhна карт хәләчктн.

1-гч зогсал.-Куундлhнә туск авьясмудын зогсал. 2-гч зогсал-Цәәһин зогсал. 3-гч зогсал- Урн амн –угин зогсал.

Нә,1-гч зогсалд ирәд амрий. Таднд 1-гч келн- улсин класс Куундлhнә авьяс келҗ ѳгх.

Куукд, наартн!Мендвт! Ямаран бәәнәт? -Му биш,гем уга,сән,йир сән! Хальмг улс « уга», «му бәәнәв»- гиҗ келхш. Уга биш-бәәнә,угатя биш

байн-гиһәд кезәнә келчксн үг.Эннь авьяс. Нә,ода ирсн гиичнрән йѳрәхм.(Йѳрәл.)

Энкира К.,Алина Л.,Алтана К. « Цаhана йѳрәл»Энкира Э.,Коля Ш,Никита Д «Зальта зандн цәәһән»

Йир сән,яһсн сәәнәр йѳрәлән келҗ ѳгвт.Бидн сәәхн дуулнавидн.Хальмг цәәдән нерәдсн дууһан дуулый.

«Хальмг цә», «Цә».Ода болхла «Шарка- барка!»

-Мана 2-гч зогсал Цәәһин авьяс- 2гч болн 4-гч келн- улсин сурhульчнриг тостн.(Выступает 2-класс)слова Татьяны Александровны о чае.(угощение чаем)

Куукд, гиичнриг цәәһәр тоотн!(пауза)-«Санҗин- Манҗин»- дуулҗахнь 1 «Б»классин сурhульч Бюрчиева Ангелина.-Уразалиева Аяжан-домбр цокҗ ѳгх.Цаhан сарин ѳмн ѳдр мана ээҗнр, экнр олн зусн боорцгуд кенә.Ямаран боорцгуд кесинь 4-гч келн- улсин сурhульчнр цәәлһх.(стихи от 4 – класса)

-Мана улан зандн цә әмтяхн, зокмҗта. Бидн цәәдән йир дуртавидн.Цәәһән ууһад,кѳлсән асхрулад 3-гч зогсалур ирувидн.3-гч зогсал-Урн амн-угин дѳрлдән. Дѳрлдҗәхнь-3-гч келн- улсин классинсурһульчнр.(выступление 3-го класса)

— Мана зуульчлhн тѳгсв. Җил болһн иигҗ Җирһҗ, байрлҗ, Цаһаһан һарһҗ Менд- амулӊ бәәцхәтн!sitemap
sitemap