История Беларуси Вопросы к экзаменуПытанні да экзамена па курсу “Гісторыя Беларусі”

(другая палова ХVІ – канец ХVІІІ ст.)

Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: гістарыяграфія.

Пісьмовыя крыніцы па гісторыі Беларусі другой паловы ХVІІ – ХVІІІ ст.

Лівонская вайна на беларускіх землях.

Утварэнне Рэчы Паспалітай.

Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Генрык Валезы.

Захаванне элементаў дзяржаўнага суверэнітэту ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

Рэч Паспалітая ў часы Стафана Баторыя.

Войны Рэчы Паспалітай са Швецыяй 1600 – 1629 гг.

Інтэрвецыя Рэчы Паспалітай ў Расію ў пачатку ХVІІ ст.

Уладзіслаў ІV Ваза. “Смаленская” вайна.

Барацьба з Турцыяй у пачатку ХVІІ ст.

Рэфармацыйны рух на беларускіх землях.

Контррэфармацыя на беларускіх землях.

Брэсцкая царкоўная унія 1596 г. Распаўсюджанне ўніяцтва на беларусіх землях.

Формы феадальнага землеўладання і землекарыстання ў ВКЛ.

Станы-саслоўі ў ВКЛ.

“Валочная памера” Жыгімонта ІІ Аўгуста.

Развіццё гарадоў, гандлю на беларускіх землях у другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

Сацыяльныя супярэчнасці ў другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

Асаблівасці Адраджэння на беларускіх землях. Развіццё кнігадрукавання.

Літаратура і грамадская думка ў другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

Архітэктура і мастацтва ў другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

Феномен казацтва. Разгортванне казацка-сялянскай вайны на Украіне вясной — летам 1648 года.

Казацка-сялянская вайна на беларускіх землях у 1648 – 1651 гг.

Прычыны вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. Ход ваенных дзеянняў ў 1654 – 1656 гг.

Ход вайны Расіі з Рэччу Паспалітай у 1659 – 1667 гг. Андросаўскае перамір’е.

Першая Паўночная вайна 1655 – 1660 гг. Кейданская унія.

Рэч Паспалітая ў часы Міхала Вішнявецкага і Яна ІІІ Сабескага.

Прычыны другой Паўночнай вайны. Першы і другі паходы Карла ХІІ на беларускія землі.

Ваенныя дзеянні 1708 – 1709 гг. Завяршэнне другой Паўночнай вайны.

Вайна за «Польскую спадчыну». Аўгуст ІІІ.

Феадальная вайна 1697 – 1702 гг. на беларускіх землях.

Сельская гаспадарка беларускіх зямель у другой палове ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст.

Гарады Беларусі ў другой ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст.

Арганізацыя першых мануфактур на беларускіх землях.

Становішча сялян і сялянскі рух у другой палове ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст.

Крычаўскае паўстанне (1740 – 1744 гг.) і паўстанне на Каменшчыне (1754 – 1756 гг.).

“Сарматызм” як з’ява духоўнага жыцця другой паловы ХVІІ – ХVІІІ ст.

Адукацыя і навука на беларускіх землях у другой палове ХVІІ – першай палове ХVІІІ ст.

Барока ў літаратуры, архітэктуры і выяўленчым мастацтве беларускіх зямель.

Развіццё сельскай гаспадаркі беларускіх зямель у другой палове ХVІІІ ст.

Рэформы А.Тызенгаўза.

Развіццё гарадоў, гандлю, шляхоў зносін у другой палове ХVІІІ ст.

Магнацкае і дзяржаўнае прадпрымальніцтва на беларускіх землях у другой палове ХVІІІ ст.

Апошняе бескаралеўе. Спробы дзяржаўных рэформ у 1764 – 1766 гг.

Дысідэнцкае пытанне. Надзвычайны сейм 1767 – 1768 гг.

Барская канфедэрацыя ў ВКЛ.

Першы падзел Рэчы Паспалітай. Сейм 1773 г.

Чатырохгадовы сейм і яго рашэнні.

Таргавіцкая канфедэрацыя. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

Паўстанне 1794 г. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.

Развіццё адукацыі і навукі ў другой палове ХVІІІ ст.

Тэатр, музычнае мастацтва, друк у другой палове ХVІІІ ст.

Архітэктура і жывапіс Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст.sitemap
sitemap